การสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆที่สนใจ เสนอรายชื่อบุคคล องค์กร เด็กหรือเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก โดยผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็กจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก


Share: