ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา “สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2564″ด้วยกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจ”มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด


Share: