ประกาศ ผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ได้มีการจ้างซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น DEP-J๑๒๕ ครุภัณฑ์เลขที่ ED ๕๕ พมจ.นม ๐๒๐๐-๐๒ เพื่อใช้ในงานการ

กู้ยืมเงินทุนในการประกอบอาชีพของคนพิการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: