ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางสังคม จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ข้อมูลทางสังคม จังหวัดนครราชสีมา

  

 

 

         – ปี 2563

        – ปี 2564

        – ปี 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จำนวนเด็กและเยาวชน

            – ปี 2563

            – ปี 2564

            – ปี2565

       จำนวนผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน

       เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

            – ปี 2565

       องค์กรเด็ก

           – สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

 

 

     

     

 

          – ปี 2563

          – ปี 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

             ข้อมูลด้านครอบครัว

          >ความรุนแรงในครอบครัว

          ปี 2563

         ปี 2564

         >ศพค.

 

 

 

 

 

 

       

   

 

        จำนวนคนพิการที่จดทะเบียน

           – ปี 2564

         >ประเภทคนพิการที่จดทะเบียน

          – ปี 2564

          สถิติข้อมูลคนพิการปี 2565

 

 

 

 

         

     

 

         ข้อมูลด้านผูัสูงอายุ

          จำนวนผู้สูงอายุ

                – ปี 2563

                – ปี 2564

            องค์การเครือข่ายผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

   

       

   

             

           

          – ปี 2563

          – ปี 2564

          – ปี 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         – ข้อมูลที่อยู่อาศัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา

คลิกทำแบบประเมิน

ที่มา

ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง)

  • ปี 2563 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค.62)
  • ปี 2564 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค.63)

ดัชนีทุนมนุษย์ Human Capital Index

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2563
  • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2564

สถิติผู้รับการสงเคราะห์