สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา


ผู้สูงอายุ
เด็กแรกเกิด
การปราบปรามและการป้องกันการค้ามนุษย์
ศูนย์บริการคนพิการ