สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ บริเวณสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]