สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการทราบข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โทร 044 243000 หรือhttp://nakhonratchasima.m-society.go.th

ทะเบียนรายชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 23 แห่ง   


Share: