โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
🔹 คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
🔹 สถานที่รับลงทะเบียน
🔹 เอกสารประกอบการรับลงทะเบียน
🔹 การตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียน
🔸 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่นี้ URL http://csgcheck.dcy.go.th/

✅สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

✅สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

✅สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยรับลงทะเบียนที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้

#ยังเปิดรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะ
#เงินอุดหนุนเด็ก
#เงินเดือนเด็ก


Share: