วันที่ 26 ธันวาคม 2564 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ ศาลาวัดบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย ทีม Onehome พม.นครราชสีมาร่วมพิธี


Share:วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอโนนไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลโคกสำโรง ตำบลโนนค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ครอบครัว เบื้องต้นสนง.พมจ.นครราชสีมา พิจารณามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินครอบครัวละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน


Share:หน่วยงาน One Home จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ทีม One Home จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สอบข้อเท็จจริง และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยโรงเรียนรุ่งอรุณพิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้ง สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ครัวเรือน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share:งาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 2”

วันที่ 9 กันยายน 2563 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 2” ประจำปี 2563 เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม และส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่ เด็กและเยาวชน สมาชิกในครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยได้รับเกียรติ จากนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน


Share:มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19

มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 รายละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้
โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย แบ่งเป็น เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 ราย

Share:ครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องช่วงโควิด 19 ระบาด

?เริ่มแล้ว?ผู้ว่าโคราชเปิด ครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องให้กับประชาชนช่วงโควิด 19 ระบาด บรรเทาความเดือดร้อน พร้อมเปิดบัญชี ครัวโคราชแบ่งบัน สมทบทุนในการช่วยเหลือ

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19จำนวน 500 กล่อง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีจุดกรอง วัดอุณหภูมิ แจกแฮลกอฮอลล์ ล้างมือ ให้กับประชาชนที่เดินทางมารับข้าวกล่อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
??พร้อมเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ครัวโคราชแบ่งปัน หมายเลขบัญชี 694-0-32978-1 เพื่อสมทบทุน ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

#ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทาง
https://youtu.be/ycT_eUj5NpQ


Share:พมจ.นครราชสีมา ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจเย็บหน้ากากผ้าต้านไวรัสโควิด-19

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเย็บ หน้ากากผ้าสู้ไวรัส โควิด-19 ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19


Share: