หนังสือที่ นม0005/ว2448 ลว. 15 พ.ค. 62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”


Share: