ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

hr

 

“โคราชเมืองสวัสดิการสังคมเข้มแข็ง ร่วมแรงภาคีเครือข่าย”

 

พันธกิจ

hr

 

  1. เพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม
  2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

hr

 

  1. การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  2. การจัดระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
  3. การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่าย

 

ค่านิยม 3 S

hr

 

  •  Smile : ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส่
  •  Smart : รอบรู้งานการพัฒนาและสวัสดิการสังคม
  •  Smooth : บริการ กระชับ ฉับไว ทั่วถึง ประทับใจ

 

อำนาจหน้าที่

hr

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
1) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม
และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2) ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวง
3) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง
4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
6) กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย นโยบายของกระทรวงและติดตามและประเมินผลแผน
การปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวง ในระดับจังหวัด
7) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้ง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
9) รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับจังหวัด
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
 
 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial