ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางสังคม จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ข้อมูลทางสังคม จังหวัดนครราชสีมา

                           

ประชากรจังหวัดนครราชสีมา

      – ปี 2563

      – ปี 2564

 

                               

ข้อมูลเด็กและเยาวชน

>จำนวนเด็กและเยาวชน

       ปี 2563

      – ปี 2564

>จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

>องค์กรเด็ก

   – สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

                                     

>จำนวนสตรี

      – ปี 2563

      – ปี 2564

                           

ข้อมูลด้านครอบครัว

>ความรุนแรงในครอบครัว

     ปี 2563

     ปี 2564

>ศพค.

                             

ข้อมูลด้านคนพิการ

>จำนวนคนพิการที่จดทะเบียน

      – ปี 2564

>ประเภทคนพิการที่จดทะเบียน

      – ปี 2564

                           

ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ

>จำนวนผู้สูงอายุ

       – ปี 2563

       – ปี 2564

>องค์การเครือข่ายผู้สูงอายุ

   

                             

รายงานสถานการณ์ทางสังคม

จังหวัดนครราชสีมา

       – ปี 2563

       – ปี 2564

                                 

ข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง

จังหวัดนครราชสีมา ในระบบ TP MAP

                 

ข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 

 

                               

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560

(แยกรายอำเภอ)

                             

ข้อมูล SOCAL MIS

 

 

                         

ข้อมูล GIS

                           

ข้อมูลเครือข่าย

                         

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการ

                               

ข้อมูล จปฐ และ กชช 2 ค

 

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา

คลิกทำแบบประเมิน

ที่มา

ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง)

  • ปี 2563 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค.62)
  • ปี 2564 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค.63)

ดัชนีทุนมนุษย์ Human Capital Index

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2563
  • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2564

สถิติผู้รับการสงเคราะห์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial