ทีม One Home จังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของบริจาคมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับทีมงาน One Home จังหวัดนครราชสีมา นำสิ่งของบริจาคมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 13 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนคราชสีมา


Share:หน่วยงาน One Home จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ทีม One Home จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สอบข้อเท็จจริง และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยโรงเรียนรุ่งอรุณพิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ครัวเรือน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share:“มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 2”

วันที่ 9 กันยายน 2563 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 2” ประจำปี 2563 เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม และส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่ เด็กและเยาวชน สมาชิกในครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยได้รับเกียรติ จากนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน


Share:“สินค้าด๊ะดาดตลาดนัด คบจ.โคราช”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

นายอภิชาติ  วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ กิจกรรม “สินค้าด๊ะดาดตลาดนัด คบจ.โคราช” จัดโดย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.)  มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVIC-19) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้า ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน


Share:ตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางอนงค์นาฏ คุณวิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3/2563

วันที่ 17 กรกฎาคม  2563 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3/2563 เพื่ออนุมัติเงินสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2563  โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา


Share:ออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา และการดูแลตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัชโคโรนา 2019 ในกลุ่มเป้าหมายคนงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 3 แห่ง คือ บริษัท เตียกงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด ต.สรนารีี อ.เมือง บริษัท โรงสีรัญรุ่งเรือง ประเทศไทย จำกัด ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา


Share:การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 13 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

นายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 13 (นายจิรายุ นันท์ธราธร)  และผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย โดยมีแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม คือ การเกษตรสร้างมูลค่า การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา


Share:ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ในพื้นที่อำเภอโนนสูง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางอนงค์นาฏ คุณวิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายณรงค์ชัย หอมศรีประเสริฐ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ​เป็นหัวหน้าคณะทำงาน


Share:ประชุมคณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial