“สินค้าด๊ะดาดตลาดนัด คบจ.โคราช”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

นายอภิชาติ  วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ กิจกรรม “สินค้าด๊ะดาดตลาดนัด คบจ.โคราช” จัดโดย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.)  มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVIC-19) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้า ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน


Share:ตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางอนงค์นาฏ คุณวิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3/2563

วันที่ 17 กรกฎาคม  2563 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3/2563 เพื่ออนุมัติเงินสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2563  โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา


Share:ออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา และการดูแลตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัชโคโรนา 2019 ในกลุ่มเป้าหมายคนงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 3 แห่ง คือ บริษัท เตียกงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด ต.สรนารีี อ.เมือง บริษัท โรงสีรัญรุ่งเรือง ประเทศไทย จำกัด ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา


Share:การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 13 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

นายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 13 (นายจิรายุ นันท์ธราธร)  และผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย โดยมีแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม คือ การเกษตรสร้างมูลค่า การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา


Share:ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ในพื้นที่อำเภอโนนสูง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางอนงค์นาฏ คุณวิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1 กิจกรรม) ในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายณรงค์ชัย หอมศรีประเสริฐ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ​เป็นหัวหน้าคณะทำงาน


Share:ประชุมคณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

Share:5 ส.สู้โควิด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” เพื่อเป็น การป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Share:ครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องช่วงโควิด 19 ระบาด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา มอบข้าวกล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด และขนมขบเคี้ยวจากการบริจาคอีก 100 ชุด ให้แก่ประชาชนในโครงการ “ครัวโคราชแบ่งปัน” ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

และได้มีทีม one home พม.จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สัสดีจังหวัด มูลนิธิกู้ภัยสว่างเมตตา สนง.ประมงจังหวัด สนง.คุมประพฤติจังหวัด สนง.บังคับคดีจังหวัด สนง.ยุติธรรมจังหวัด ฯลฯ ดำเนินการอำนวยความสะดวกจัดตั้งแถวประชาชนผู้มารับอาหารเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม(social distancing) และได้มีการคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้นำหน้ากากผ้ามาแจกให้กับประชาชน สำหรับผู้ที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยอีกด้วย


Share:ครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องช่วงโควิด 19 ระบาด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมาโดยการนำของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ “ครัวโคราชแบ่งปัน” แจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด-19 จำนวน 548 ชุด ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี จุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ พร้อมทั้งได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมารับข้าวกล่องและน้ำดื่ม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial