กองทุนคนพิการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

บัตรประจำตัวคนพิการ


 

• แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

• หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://dep.go.th/Content/View/1337/2

 

 

เอกสารประกอบเงินกู้คนพิการ


 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://dep.go.th/Content/View/1338/2

 

 

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ


 

 

 

จ้างงานคนพิการหน่วยงานภาครัฐ


 

สิทธิ/สวัสดิการ/บริการ