การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 13 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

นายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 13 (นายจิรายุ นันท์ธราธร)  และผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย โดยมีแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม คือ การเกษตรสร้างมูลค่า การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา


Share: