การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต