ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา


Share: