ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประกาศจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นค 74337 น

ประกาศจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 378 บาท

ประกาศจ้างถ่ายเอกสาร 656.50 บาท

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,052 บาท

ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ 2,782 บาท

ประกาศจัดซื้อธง ว.ป.ร. 1,900 บาท

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

Share: