ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินความเสี่ยง (Rish Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Rish Assessment) คือ กระบวนการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยพ ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ใสสะอาด 2566" และ " ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ประกาศสำนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประ ...
Loading...