คัดเลือกสตรีไทยดีเด่น,อาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

วันที่ 28 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น, อาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรม ทางสังคมดีเด่น มีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 16 คน โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา


Share: