งาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 2”

วันที่ 9 กันยายน 2563 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ครั้งที่ 2” ประจำปี 2563 เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม และส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่ เด็กและเยาวชน สมาชิกในครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยได้รับเกียรติ จากนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน


Share: