ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


Share: