ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อใช้ในการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: