ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์


Share: