ประกาศ

ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้"