ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3/2563

วันที่ 17 กรกฎาคม  2563 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่ 3/2563 เพื่ออนุมัติเงินสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2563  โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา


Share: