ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

pngtree-image-icon---vector-loading-download-and-upload-png-image_1694005-removebg-preview

"เป็นองค์กรหลักด้านสังคมของจังหวัด สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

 1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู้การปฏิบัติในระดับจังหวัด
 2. บูรณาการภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เสริมสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพคน และการคุ้มครองทางสังคม สำหรับคนในทุกช่วงวัย
 3. ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง ด้วยธรรมาภิบาล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์

 1. ขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่
 2. เสริมสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพคน ความเข้มแข็งของครอบครัว และยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย
 3.  บูรณาการและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับบริการของพื้นที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ค่านิยม

หน้าที่และภารกิจ

1) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข2) ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
3) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ
และเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง
4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่มีหน้าที่และอำนาจในการจัดสวัสดิการสังคม
6) กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสาขา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดาเนินการตามกฎหมาย
นโยบายของกระทรวงและติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง ในระดับจังหวัด
7) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ
และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
9) รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับจังหวัด
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือปลัดกระทรวงมอบหมาย

วิสัยทัศน์

hr

 

“เป็นเจ้าภาพด้านสังคม เพื่อสังคมที่ดี คนมีคุณภาพ”

 

พันธกิจ

hr

  1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

  2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

  3. พัฒนาองค์ความรู้ขีดความสามารถและระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

  4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อให้คนโคราชมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ยุทธศาสตร์

hr

  1. พัฒนาคน เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุม

  2. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่าย

  3. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

hr

 

“รอบรู้ สู้งาน ประสานภาคี มีใจมุ่งบริการ”

อำนาจหน้าที่

hr

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีอานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้

1) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2) ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
3) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง
4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่และอำนาจในการจัดสวัสดิการสังคม
6) กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสาขา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดาเนินการตามกฎหมาย นโยบายของกระทรวงและติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง ในระดับจังหวัด
7) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
9) รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับจังหวัด
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือปลัดกระทรวงมอบหมาย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial