ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

pngtree-image-icon---vector-loading-download-and-upload-png-image_1694005-removebg-preview

"เป็นองค์กรหลักด้านสังคมของจังหวัด สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

  1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู้การปฏิบัติในระดับจังหวัด
  2. บูรณาการภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เสริมสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพคน และการคุ้มครองทางสังคม สำหรับคนในทุกช่วงวัย
  3. ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง ด้วยธรรมาภิบาล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์

  1. ขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่
  2. เสริมสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพคน ความเข้มแข็งของครอบครัว และยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย
  3.  บูรณาการและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับบริการของพื้นที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ค่านิยม

หน้าที่และภารกิจ

1) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข2) ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
3) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ
และเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง
4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่มีหน้าที่และอำนาจในการจัดสวัสดิการสังคม
6) กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสาขา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดาเนินการตามกฎหมาย
นโยบายของกระทรวงและติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง ในระดับจังหวัด
7) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ
และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
9) รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับจังหวัด
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือปลัดกระทรวงมอบหมาย