รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา


Share: