วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอโนนไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลโคกสำโรง ตำบลโนนค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ครอบครัว เบื้องต้นสนง.พมจ.นครราชสีมา พิจารณามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินครอบครัวละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน


Share: