โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ปรับปรุงข้อมูลตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 (update 28 ธันวาคม 2565)
คุณสมบัติ

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
 2. เด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี
 3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

 1. เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 2. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 3. อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี)
 4. ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


สถานที่รับลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ 

 • กรุงเทพมหานคร   : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
 • เมืองพัทยา          : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
 • ส่วนภูมิภาค         : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 4. บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง
 5. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท
 6. สําเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตําแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 7. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองเฉพาะผู้ลงทะเบียนไม่มีสัญชาติไทย (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

ขั้นตอนการลงทะเบียน


Share: