5 ส.สู้โควิด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรม “5 ส.สู้โควิด” ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” เพื่อเป็น การป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]