ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการจัดซ ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการจัดซ ...
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนก ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดซ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (31/01/2563)   ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (02/04/2563)   ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (21/02/2563) ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (30/03/2563)   ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (25/02/2563) ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (25/02/2563) ...