ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่โครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพัมนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการคัดเลือกและการเสนอชื่อบุคคลหรือผู้แทนองค์กร เอกชนให้สภาเลือกตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้องค์กรแจ้งเป็นหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจพร้อมทั้งแนบประวัติย่อ หลักฐานการจดทะเบียน ตามระเบียบฯ องค์กรเอกชนที่ประสงค์เสนอชื่อผู้แทนองค์กรรายละเอียดตามคิวอาร์แนบท้าย


Share: