ประชุมคณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

Share: